Twój koszyk na zakupy

Brak produktów w koszyku.

Zaznacz stronę

AGB

Spis treści
Zakres
Zawarcie umowy
Prawo do odstąpienia od umowy
Ceny i warunki płatności
Warunki dostawy i wysyłki
Zachowanie tytułu prawnego
Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
Realizacja kuponów promocyjnych
Prawo właściwe
Alternatywne metody rozwiązywania sporów
1) Natężenie przepływu

1.1 Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej “OWH”) firmy eCOM Farm GmbH (zwanej dalej “Sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów zawieranych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (zwanego dalej “Klientem”) ze Sprzedawcą w związku z towarami prezentowanymi przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Niedopuszczalne jest załączanie własnych warunków handlowych Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Dla celów niniejszych OWH, konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach głównie niekomercyjnych lub na własny rachunek. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w wykonaniu działalności gospodarczej lub na własny rachunek.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert dla Sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia online zintegrowanego w sklepie internetowym Sprzedawcy. W ten sposób, po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces zamawiania, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamawiania.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujące znaczenie ma w tym przypadku odbiór towaru przez klienta, lub
żądania zapłaty od klienta po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka z powyższych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z nich wystąpi jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się w dniu następującym po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z upływem piątego dnia od wysłania oferty. Jeśli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, jest to traktowane jako odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 Jeśli wybrano metodę płatności “PayPal Express”, płatność jest dokonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: “PayPal”), zgodnie z Warunkami użytkowania PayPal, które można zobaczyć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub – jeśli klient nie posiada konta PayPal – zgodnie z Warunkami użytkowania dla płatności bez konta PayPal, które można zobaczyć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeśli w procesie składania zamówienia online klient wybierze “PayPal Express” jako metodę płatności, to klikając przycisk kończący proces zamawiania, wydaje również polecenie zapłaty firmie PayPal. W tym przypadku sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty klienta już w momencie, gdy klient inicjuje proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamawiania.

2.5 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedającego, tekst umowy jest przechowywany przez Sprzedającego po zawarciu umowy i przekazywany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia Klienta. Sprzedawca nie będzie udostępniał tekstu umowy w sposób wykraczający poza ten zakres.

2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia poprzez internetowy formularz zamówienia Sprzedawcy, Klient może wykryć błędy we wprowadzaniu danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu rozpoznawaniu błędów przy wprowadzaniu danych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której wyświetlacz na ekranie jest powiększany. Klient może poprawiać swoje wpisy podczas elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces zamawiania.

2.7 Przy zawieraniu umowy można posługiwać się wyłącznie językiem niemieckim.

2.8 Realizacja zamówień i kontakt odbywa się zazwyczaj za pomocą poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, aby wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedającego mogły być odbierane na ten adres. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie zaangażowane przez sprzedawcę do realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumentom zasadniczo przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w instrukcji odstąpienia od umowy wydanej przez sprzedawcę.

3.3 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania oraz adres dostawy w chwili zawarcia umowy znajdują się poza Unią Europejską.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 Jeżeli w opisie produktu Sprzedawca nie zaznaczył inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, zawierającymi ustawowy podatek od towarów i usług. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną podane oddzielnie w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą powstać dodatkowe koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a które ponosi Klient. Obejmują one na przykład koszty transferu środków pieniężnych przez instytucje kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty za wymianę walut) lub cła lub podatki przywozowe (np. cła). Takie koszty mogą być również poniesione w związku z transferem środków, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 O możliwościach płatności Klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym Sprzedawcy.

4.4 Jeśli płatność jest dokonywana za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: “PayPal”), z zastrzeżeniem Warunków użytkowania PayPal, z którymi można zapoznać się na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub – jeśli klient nie posiada konta PayPal – z zastrzeżeniem Warunków płatności dla płatności bez konta PayPal, z którymi można zapoznać się na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5 W przypadku wyboru metody płatności “Kredyt PayPal” (płatność w ratach za pośrednictwem PayPal), Sprzedający przenosi swoje prawo do płatności na PayPal. Przed zaakceptowaniem oświadczenia Sprzedającego o cesji, PayPal przeprowadzi kontrolę kredytową z wykorzystaniem przekazanych danych klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy klientowi skorzystania z metody płatności “Kredyt PayPal” w przypadku negatywnego wyniku kontroli. Jeśli metoda płatności “PayPal Credit” zostanie zatwierdzona przez PayPal, klient musi zapłacić kwotę faktury do PayPal na warunkach określonych przez sprzedającego, które są podane do jego wiadomości w sklepie internetowym sprzedającego. W takim przypadku może on jedynie dokonać płatności na rzecz firmy PayPal w ramach pełnego wywiązania się ze swoich zobowiązań. Sprzedający pozostaje jednak odpowiedzialny za ogólne roszczenia klienta, np. w odniesieniu do towarów, terminów dostaw, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy i dostaw lub not kredytowych, również w przypadku cesji kredytu.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Towar dostarczany jest poprzez wysyłkę na adres dostawy podany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Decydujące znaczenie dla realizacji transakcji ma adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Niezależnie od tego, w przypadku wyboru metody płatności PayPal, decydujący jest adres dostawy podany przez klienta w systemie PayPal w momencie dokonywania płatności.

5.2 Jeżeli przewoźnik zwróci sprzedającemu wysłany towar, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient musi ponieść koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które doprowadziły do niemożności dostawy lub gdy klient nie mógł tymczasowo przyjąć oferowanej usługi, chyba że sprzedawca uprzedził klienta o tej usłudze z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto nie dotyczy to kosztów zwrotu towaru, jeżeli klient faktycznie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli klient rzeczywiście skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, to w odniesieniu do kosztów zwrotu stosuje się postanowienia zawarte w instrukcji odstąpienia od umowy.

5.3 Odbiór własny nie jest możliwy ze względów logistycznych.

6) Zachowanie tytułu prawnego

Jeżeli sprzedający dokona przedpłaty, zachowuje prawo własności do dostarczonego towaru do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny kupna.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

7.1 Jeżeli przedmiot zakupu jest wadliwy, obowiązują przepisy o ustawowej odpowiedzialności za wady.

7.2 Klient jest zobowiązany do złożenia reklamacji na towar dostarczony z widocznymi uszkodzeniami transportowymi u dostawcy i poinformowania o tym sprzedawcy. Jeżeli klient tego nie uczyni, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Realizacja bonów promocyjnych

8.1 Bony wydawane nieodpłatnie przez Sprzedawcę w ramach promocji o określonym terminie ważności, których Klient nie może nabyć (zwane dalej “Bonami Promocyjnymi”) mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy i tylko w określonym terminie.

8.2 Bony promocyjne mogą być realizowane wyłącznie przez konsumentów.

8.3 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z promocji bonowej, jeżeli odpowiednie ograniczenie wynika z treści bonu promocyjnego.

8.4 Bony promocyjne mogą być realizowane wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsza kompensacja nie jest możliwa.

8.5 W ramach jednego zamówienia można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

8.6 Wartość towaru musi być co najmniej równa kwocie bonu promocyjnego. Pozostały kredyt nie zostanie zwrócony przez Sprzedawcę.

8.7 Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie wystarcza na pokrycie zamówienia, do uregulowania różnicy można wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę.

8.8 Saldo kredytowe bonu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.

8.9 Bon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeżeli klient zwróci towar opłacony w całości lub w części bonem promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

8.10 Voucher promocyjny jest zbywalny. Sprzedawca może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym na rzecz odpowiedniego posiadacza realizującego bon promocyjny w sklepie internetowym Sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których Sprzedający wie lub w wyniku rażącego zaniedbania nie wie o niekwalifikowalności, niezdolności prawnej lub braku uprawnień do reprezentacji danego posiadacza.

9) Prawo właściwe

9.1 Wszelkie stosunki prawne pomiędzy stronami reguluje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa o międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

9.2 Ponadto niniejszy wybór prawa w odniesieniu do ustawowego prawa odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania oraz adres dostawy w chwili zawarcia umowy znajdują się poza Unią Europejską.

10) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

10.1 Komisja Europejska udostępnia w internecie platformę do rozwiązywania sporów on-line pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów kupna lub umów o świadczenie usług, w których stroną jest konsument.

10.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.