Uw winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Selecteer een pagina

AGB

Inhoudsopgave
Werkingssfeer
Sluiting van het contract
Herroepingsrecht
Prijzen en betalingsvoorwaarden
Leverings- en verzendingsvoorwaarden
Eigendomsvoorbehoud
Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
Inwisseling van promotiebonnen
Toepasselijk recht
Alternatieve geschillenbeslechting
1) Reikwijdte

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd “AV”) van eCOM Farm GmbH (hierna genoemd “Verkoper”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna genoemd “Klant”) met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen. Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De Klant kan de Offerte indienen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online winkel van de Verkoper. Nadat de klant de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, doet hij een juridisch bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
door de klant om betaling te vragen nadat de bestelling is geplaatst.door de klant om betaling te vragen nadat de bestelling is geplaatst.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Als de betaalmethode “PayPal Express” wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: “PayPal”), onder voorbehoud van de PayPal Gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of – als de klant geen PayPal-rekening heeft – onder voorbehoud van de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant tijdens het online bestelproces “PayPal Express” als betalingsmethode kiest, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dat geval verklaart de Verkoper het aanbod van de Klant reeds te aanvaarden op het ogenblik dat de Klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.5 Bij het doen van een aanbod via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en na verzending van de bestelling van de Klant in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant toegezonden. De Verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken.

2.6 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.8 De verwerking van en het contact met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht vindt u in de herroepingsinstructies van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst hun enige verblijfplaats en hun leveringsadres buiten de Europese Unie hebben.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan, waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die ten laste van de Klant komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen (bv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheid(pen) zal/zullen aan de Klant worden meegedeeld in de online shop van de Verkoper.

4.4 Indien de betaling geschiedt door middel van een door PayPal aangeboden betaalmethode, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: “PayPal”), onder voorbehoud van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of – indien de klant geen PayPal-rekening heeft – onder voorbehoud van de Betalingsvoorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5 Indien de betalingsmethode “PayPal Credit” (betaling in termijnen via PayPal) wordt gekozen, draagt de Verkoper zijn betalingsvordering over aan PayPal. Alvorens de opdrachtverklaring van de Verkoper te aanvaarden, voert PayPal een kredietwaardigheidscontrole uit aan de hand van de doorgegeven klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant de betaalwijze “PayPal Credit” te weigeren in geval van een negatief controleresultaat. Indien de betalingsmethode “PayPal Credit” door PayPal wordt goedgekeurd, dient de klant het factuurbedrag aan PayPal te betalen tegen de door de verkoper aangegeven voorwaarden, die hem in de online winkel van de verkoper worden meegedeeld. In dit geval kan hij alleen een betaling aan PayPal doen met kwijtschelding van de schuld. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bv. betreffende de goederen, leveringstermijn, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota’s, ook in geval van overdracht van de vordering.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de afwikkeling van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper aangegeven leveringsadres bepalend. In afwijking hiervan is, indien voor de betaalmethode PayPal is gekozen, het door de klant bij PayPal op het moment van betaling gedeponeerde afleveradres bepalend.

5.2. Indien het transportbedrijf de verzonden goederen aan de verkoper terugbezorgt omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of indien de klant tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper de klant een redelijke tijd van tevoren van de dienst in kennis had gesteld. Dit geldt evenmin voor de kosten van terugzending indien de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent. In geval van een daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, geldt voor de kosten van terugzending de bepaling die ter zake in de herroepingsinstructies van de verkoper is opgenomen.

5.3 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 De klant wordt verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade te reclameren bij de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant dit nalaat, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) Inwisseling van promotionele waardebonnen

8.1 Waardebonnen die door de Verkoper gratis worden uitgegeven in het kader van promoties met een specifieke geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden aangekocht (hierna “Promotiebonnen”), kunnen enkel in de online shop van de Verkoper worden ingewisseld en enkel gedurende de aangegeven periode.

8.2 Promotiebonnen kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.

8.3 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten, indien uit de inhoud van de waardebon een overeenkomstige beperking voortvloeit.

8.4 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Compensatie achteraf is niet mogelijk.

8.5 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

8.6 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotionele waardebon. Een eventueel resterend tegoed zal door de Verkoper niet worden terugbetaald.

8.7 Indien de waarde van de promotionele waardebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.8 Het tegoed van een promotionele waardebon wordt niet in contanten uitbetaald en brengt geen rente op.

8.9 De promotiebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de promotiebon betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.10 De promotiebon is overdraagbaar. De Verkoper kan betalingen met bevrijdende werking verrichten aan de respectieve houder die de promotiebon in de online winkel van de Verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de Verkoper kennis heeft van de onverkiesbaarheid, de handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder, of dit door grove nalatigheid niet weet.

9) Toepasselijk recht

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

9.2 Voorts is deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en afleveradres zich op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

10.2 De Verkoper is niet verplicht, noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een consumenten-arbitragecommissie.